Βιογεωπονική

Αίγινα - 18010
Τηλ. 2297 026555
Φαξ. 2297 026555
ΑΦΜ 998540166
ΑΡ. ΓΕΜΗ 44849007000

Έχουμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε μία παραγγελία.

H εταιρια δεν είναι υποχρεωμένη να σας αποστείλει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε υποβάλει σε παραγγελία σας

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον αγοραστή τα εμπορεύματα με τους κάτωθι όρους.

1. Τυπικά η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην αποθήκη μας παρουσία του πελάτη ή εκπροσώπου του.

2. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν δύναται να παρευρεθεί στην παράδοση στην αποθήκη μας ανεξαρτήτως του πωλητού, τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, φορτώνονται και εκφορτώνονται για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Υποχρεούται δε, να ελέγξει τα εμπορεύματα εντός 5 ημερών, να επικοινωνήσει για όποια εμπορεύματα χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης με δικά του έξοδα. Εάν η ευθύνη της ελαττωματικότητας των εμπορευμάτων αποδειχθεί ότι είναι του πωλητού, τότε αυτός οφείλει να τα επισκευάσει ή ακόμα να τα αντικαταστήσει ώστε να πληρούν τους όρους.

Τα χρώματα των εμπορευμάτων, πιθανόν να έχουν αποκλίσεις από τις εικόνες της ιστοσελίδας και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις αποκλίσεις. Εάν η συσκευασία των εμπορευμάτων ανοιχτεί και δεν υπάρχει πρόβλημα ελαττώματος τα προϊόντα δεν επιστρέφονται.

Κάθε αλλαγή στους όρους συντελείται μόνο γραπτώς και εφόσον είναι δυνατόν για τον πωλητή. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει τα εμπορεύματα εφόσον δεν υπάρχουν οι ανάλογες πρώτες ύλες και λοιπά, αλλά αντιστοίχως οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή και να βρουν από κοινού την ανάλογη λύση.

Εφόσον η παραγγελία ληφθεί από παραγγελιοδόχο, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία για διάφορους λόγους αδυναμίας ανεξαρτήτως του πωλητού. Υποχρεούται όμως στην επιστροφή της προκαταβολής, εάν η καθυστέρηση παράδοσης είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

Ο αγοραστής υποχρεούται να έχει τους χώρους για να παραλάβει τα εμπορεύματα στη συμφωνηθείσα ημερομηνία. Διαφορετικά εκφορτώνεται ευθύνη του αγοραστού, ακόμη και σε υπαίθριο χώρο, Ή εφόσον φυλαχθούν στην αποθήκη του πωλητού οφείλει ο αγοραστής να πληρώσει 10% επιπλέον της αξίας των εμπορευμάτων για κάθε μήνα φύλαξης το πολύ έως 3 μήνες. Κατόπιν δε ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να εκποιήσει τα εμπορεύματα χάνοντας ο αγοραστής την προκαταβολή.

Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει και ακυρώσει την παραγγελία, χάνει την προκαταβολή, ο δε πωλητής μπορεί να διαθέσει τα εμπορεύματα ελεύθερα χωρίς άλλη προειδοποίηση και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε αποδεικνυόμενη ζημιά λόγω μη εκτελέσεως συμβάσεως.

H Eταιρία παραδίδει πάντα επί του πεζοδρομίου εκτός και έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων διαφορετικά.

3. Εάν η συναλλαγή δεν είναι εξ’ολοκλήρου μετρητοίς ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων, ενώ ο αγοραστής έχει μόνο την χρήση των εμπορευμάτων και μόνο στο χώρο που παραδόθηκαν.
Περιέχονται δε στην πλήρη κατοχήτου αγοραστού μετά την πλήρη αποπληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση ο πωλητής μπορεί να αφαιρέσει τα εμπορεύματα ο αγοραστής δε υποχρεούται να τα παραδώσει.

4. Όλα τα προϊόντα έχουν 1 χρόνο εγγύηση για τυχόν ελαττώματα. Η εγγύηση δεν ισχύει για προβλήματα που θα παρουσιαστούν λόγω κακής χρήσης.

4.α)Τα στρώματα καλύπτονται με εγγύηση από τον κατασκευαστή οπως αυτός ορίζει,η οποία δεν υφίσταται σε περιπτώσεις κακής χρήσης,όπως π.χ τοποθέτηση πάνω σε μεταλλικό σουμιέ,σκεβρωμένες επιφάνειες ή μεγάλα κενά, λάμες,πάτημα,δίπλωμα,καθαρισμός με μη εγγεγκριμένα υλικά,χρήση σίδερου σιδερώματος,λεκέδες από υγρά.Τέλος,αν ανοιχτεί η συσκευασία το προιόν δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Η επιστροφή προιόντων προς έλεγχο γίνεται στην έδρα μας και επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον πελάτη.

5. Τέλος, σε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Επίσης:
Όροι χρήσης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή τωνδιατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

-Υπαναχώρηση απο αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών,το προιον πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο,με άθικτη συσκευασία,χωρίς σημάδια φθοράς ειτε του προιοντος είτε της συσκευασίας και παράδοση στην έδρα μας με έξοδα του αγοραστή. τα εξοδα αποστολής-επιστροφής επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Αν τηρούνται όλες οι ανωτέρω προυποθέσεις,γίνεται επιστροφή της αξίας του προιόντος.Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις κρεβατιών όπου το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% της αξίας τιμολόγησης
Στα στρώματα,λόγω υγιεινής,το αθικτο συσκευασίας είναι όρος απαράβατος. 
Αν προκειται για ειδική κατασκευή,(διαστάσεις,χρώμα,υλικό )δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο προμηθευτήκατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, τότε θα πρέπει να μας στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία αγοράς.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, χωρίς φθορές, με πλήρη συσκευασία και όλα του τα παρελκόμενα.

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την παρούσα Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει εγκριθεί και να έχει συμπληρωμένο τον «Αριθμό Επιστροφής».

Το δέμα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με «παραστατικού αγοράς» και με τη φόρμα επιστροφής στο σημείο που αναφέρεται ο «Αριθμός Επιστροφής» κολλημένη εξωτερικά σε εμφανές σημείο.

Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με δικό σας μεταφορικό μέσο και κόστος, εντός επίσης 14 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης σε εμάς της δηλώσεως σας περί υπαναχώρησης και σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της σύμβασης από την οποία υπαναχωρείτε.

Έντυπο υπαναχώρησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει σε καταναλωτές και σε εμπόρους, να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία μίας μεθόδου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ένα είδος “φιλικού διακανονισμού"), σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής θέλει να υποβάλει καταγγελία σχετικά με κάποιο καταναλωτικό αγαθό ή υπηρεσία που αγόρασε online.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, προκειμένου η επίλυση να είναι απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με την προσφυγή στο δικαστήριο. Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι o Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα e-shops να προσθέσουν μια παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ, για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR). Στην πράξη, πρόκειται για μία διαδικασία 4 βημάτων:

1. Υποβολή καταγγελίας

Ο καταναλωτής υποβάλει επώνυμα καταγγελία κατά συγκεκριμένου εμπόρου μέσα από τον ειδικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως αν εκείνος βρίσκεται στη χώρα κατοικίας του καταναλωτή ή όχι.

2. Συμφωνία σχετικά την επιλογή φορέα επίλυσης διαφορών

Τα στοιχεία της καταγγελίας κοινοποιούνται στον έμπορο και τα μέρη πρέπει να επιλέξουν εντός 30 ημερών, τον προτιμώμενο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας μεταξύ του Συνήγορου του Καταναλωτή και του Τραπεζικού Διαμεσολαβητή.

3. Διεκπεραίωση της καταγγελίας από το φορέα επίλυσης διαφορών

Τα στοιχεία της καταγγελίας προωθούνται στον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που επέλεξαν τα μέρη και αυτός αναλαμβάνει να παρέμβει και να ενεργήσει ως μεσάζων στον καταναλωτή και στον έμπορο, προτείνοντας λύση σχετικά με την καταγγελία, επιβάλλοντας συγκεκριμένη λύση ή απλώς καλώντας τα δύο μέρη (καταναλωτή και έμπορο) για να συζητήσουν τον τρόπο διευθέτησης της διαφοράς.

4. Αποτέλεσμα διακανονισμού και περάτωση της καταγγελίας

Ο φορέας Εναλλακτικής Eπίλυσης Διαφορών χειρίζεται την υπόθεση 100% ηλεκτρονικά και εντός 90 ημερών καταλήγει σε απόφαση επιλύοντας τη διαφορά.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, ενώ στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκε μέσω την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση 70330/2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα e-shops να προσθέσουν μια παραπομπή στον Ευρωπαϊκό Φορέα ΗΕΔ, για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR). Για περισσότερες διευκρινίσεις και νομική καθοδήγηση σχετικά με τα ανωτέρω, μπορείτε να απευθύνεστε στον GRECA.

http://www.greekecommerce.gr/gr/news/nea-greca/se_leitourgia_i_platforma_ilektronikis_epilisis_diaforwn/

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Εθνικό Σημείο Επαφής (τηλ. +30 2106460284, email info@eccgreece.gr) ή στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).

  • Παρακαλούμε η περιγραφή του προβλήματος να είναι όσο πιο αναλυτική μπορείτε.

Κατάσταση των προϊόντων – συσκευασίας / Λόγος επιστροφής / Σχόλια:

Αμέσως μόλις λάβουμε την παρούσα δήλωση υπαναχώρησης 
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας δώσουμε τις λεπτομέρειες επιστροφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στον βαθμό που οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, εφαρμόζονται οι οικείες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή∙ ειδικότερα, εφαρμόζεται ο ν. 2251/1994 όπως αυτός με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του ισχύει.

Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή υπό την έννοια του ν.2251/1994 διατηρούν όλα τα δικαιώματα που οι διατάξεις του εν λόγω νόμου τους παρέχουν. Συγκεκριμένα, διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης και πληροφόρησης εκ μέρους της Εταιρίας για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κάθε διαφορά που μπορεί να ανακύψει μεταξύ της Εταιρίας και καταναλωτών, δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (OnlineDisputeResolution– ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συνηγόρου του Καταναλωτή σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.